Delegat de Protecció de Dades

La figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD) resulta obligatòria en les administracions públiques d'acord amb el que es disposa en l'article 37 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació de dades, per la qual cosa es deroga la directiva 95/46/ce.

L'Ajuntament d'Alcoi, en compliment de l'obligació referida, ha creat la figura del Delegat de Protecció de Dades i ho ha comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La regulació i les funcions del DPD estan establertes en els articles 37, 38 i 39 del Reglament 679/2016.

Les dades de contacte del DPD són les següents:

  • Adreça electrònica: dpd@alcoi.org
  • Adreça ordinària: Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament d'Alcoi, Pl. d'Espanya, 1, 03801 - Alcoi.